Cele mai bune solutii pentru problema "Clone"
(ziua1, problema1)


Punctaj Maxim : 50 puncte

Solutii :
Carcu Adrian - Bistrita Nasaud - 50 puncte
Batog Bogdan - Bucuresti - 50 puncte;
Stanciu Adrian - Bucuresti - 49 puncte;
Moraru Dalian - Ilfov - 49 puncte;
Pietraroiu Marius - Prahova- 49 puncte.
Comisia Centrala
Fisierele de teste


Program realizat de elevul Batog Bogdan - rezultat final : premiu I - 147 puncte

type mult=set of byte;
var
  fil             :text;
  n,m,k,i,j,C,S,s2       :integer;
  L,d,nc,snc,Gi,DIN,T,li    :array[1..200] of integer;
  G              :array[1..200] of mult;
  temp             :mult;

Procedure NS;
begin
 writeln(fil,'NU EXISTA SOLUTIE');
 close(fil);
 halt
end;


Procedure swap(var s1,s2:integer);
var f:integer;
begin
 f:=s1; s1:=s2; s2:=f;
end;

Procedure QS(li,ls:integer);
var i,j,k:integer;
begin
 i:=li; j:=ls; k:=NC[(li+ls) div 2];
 repeat
  while NC[i]>k do inc(i);
  while NC[j]<k do dec(j);
  if i<=j then
  begin
   Swap(NC[i],NC[j]);
   Swap(SNC[i],SNC[j]);
   inc(i);
   dec(j);
  end
 until i>j;
 if i<ls then QS(i,ls);
 if j>li then QS(li,j)
end;

Procedure QS2(li,ls:integer);
var i,j,k:integer;
begin
 i:=li; j:=ls; k:=Gi[(li+ls) div 2];
 repeat
  while Gi[i]<k do inc(i);
  while Gi[j]>k do dec(j);
  if i<=j then
  begin
   Swap(Gi[i],Gi[j]);
   Swap(SNC[i],SNC[j]);
   temp:=G[i]; G[i]:=G[j]; G[j]:=temp;
   inc(i);
   dec(j);
  end
 until i>j;
 if i<ls then QS2(i,ls);
 if j>li then QS2(li,j)
end;

Function Include(var s1,s2:mult):boolean; { s1 se include in s2 }
var i:integer;
begin
 for i:=1 to N do
 if (i in s1) and (not (i in s2)) then begin include:=false; exit end;
 include:=true
end;

Procedure Print(j:integer);
var i:integer;
begin
  if j=0 then exit;
  Print(T[j]);
  for i:=1 to N do if i in G[j] then write(fil,i,' ');
  writeln(fil);
end;

begin
  assign(fil,'CLONE.INP');
  reset(fil);
  readln(fil,n);
  readln(fil,m);
  readln(fil,k);
  for i:=1 to m do read(fil,L[i]);
  readln(fil);
  fillchar(D,sizeof(D),0);
  for i:=1 to k do begin read(fil,j); d[j]:=1 end;
  readln(fil);
  fillchar(nc,sizeof(nc),0);
  while not seekeof(fil) do readln(fil,C,nc[C]);
  close(fil);

  assign(fil,'CLONE.OUT'); rewrite(fil);

  S:=N-k;
  for i:=1 to N do S:=S+nc[i];
  s2:=0;
  for i:=1 to M do s2:=s2+L[i];

  if (S<>S2) then NS;


  for i:=1 to N do Snc[i]:=i;
  QS(1,N);

  for i:=1 to N do if (NC[i]+1>M) and (D[SNC[i]]<>1) then NS;
  fillchar(Gi,sizeof(Gi),0);
  fillchar(G,sizeof(G),0);

  k:=0;
  for i:=1 to N do
  if D[SNC[i]]<>1 then
  for j:=1 to NC[i]+1 do
  begin
   inc(k);
   while (gi[k]=L[k]) do if k>=M then K:=1 else inc(k);
   G[k]:=G[k]+[SNC[i]];
   inc(Gi[k])
  end;
  for i:=1 to M do
  begin
   for j:=1 to N do
   if j in G[i] then write(fil,j,' ');
   writeln(fil)
  end;

  QS2(1,M);
  fillchar(DIN,sizeof(DIN),0);
  for i:=1 to M do
  begin
   DIN[i]:=1;
   T[i]:=0;
   for j:=1 to i-1 do
    if (DIN[j]+1>DIN[i]) and Include(G[j],G[i]) then
    begin DIN[i]:=DIN[j]+1; T[i]:=j end
  end;

  i:=1;
  for j:=1 to M do if DIN[j]>DIN[i] then i:=j;
  writeln(fil,DIN[j]);
  Print(j);
  close(fil)
end.

[BACK]


Program realizat de elevul Carcu Adrian - rezultat final : premiu II - 127 puncte

#include <stdio.h>
#include <process.h>
#define M 200
char n,m,k,l[M],d[M],c[M],e[M][M],o[M],o1[M];int max;
char in[M],sf[M],v[M],leg[M];
void main(void)
 {
  FILE*f;
  int i,j,t,t1,t2;
  f=fopen("clone.inp","rt");
  fscanf(f,"%d%d%d",&n,&m,&k);
  for(i=0;i<m;i++)fscanf(f,"%d",&l[i]);
  for(i=0;i<m;i++)o[i]=i;
  for(i=0;i<n;i++)o1[i]=i;
  for(i=0;i<n;i++)d[i]=1;
  for(i=0;i<k;i++){fscanf(f,"%d",&j);d[j-1]=0;}
  while(fscanf(f,"%d%d",&i,&j)==2)d[i-1]+=j;
  fclose(f);
  for(i=0;i<m;i++)for(j=0;j<n;j++)e[i][j]=0;
  for(i=0;i<m-1;i++)for(j=i+1;j<m;j++)
   if(l[i]>l[j]){t=l[i];l[i]=l[j];l[j]=t;t=o[i];o[i]=o[j];o[j]=t;}
  for(i=0;i<n-1;i++)for(j=i+1;j<n;j++)
   if(d[i]<d[j]){t=d[i];d[i]=d[j];d[j]=t;t=o1[i];o1[i]=o1[j];o1[j]=t;}
  t=0;while(!l[t])t++;
  for(i=0;i<n;i++)
    {t1=t;in[i]=t;
    for(j=0;j<d[i];j++)
	  {e[o[t1]][o1[i]]=1;l[t1]--;t2=t1;
	   t1++;while(!l[t1])t1++;}
    sf[i]=t2;while(!l[t])t++;}
 for(i=0;i<n;i++)
  {v[i]=1;leg[i]=i;
    for(j=0;j<i;j++)if(in[j]<=in[i]&&sf[j]>=sf[i]&&v[j]+1>v[i])
	 {v[i]=v[j]+1;leg[i]=j;}
   }
//  for(i=0;i<n;i++)printf("in%d sf%d v%d\n",in[i],sf[i],v[i]);
 max=0;for(i=0;i<n;i++)if(v[i]>max){max=v[i];t=i;}
 fprintf(f,"%d\n",max);
 while(leg[t]!=t)
  {for(i=in[t];i<sf[t];i++)
   fprintf(f,"%d ",o[i]+1);fprintf(f,"\n");
  t=leg[t];}

  f=fopen("clone.out","wt");
 for(i=0;i<m;i++)
{   for(j=0;j<n;j++)
    if(e[i][j])fprintf(f,"%d ",j+1);
    fprintf(f,"\n");
  }
  fclose(f);
  }

[BACK]


Program realizat de Comisia Centrala a Olimpiadei Nationale de Informatica

Program Colonizarea_Planetei;
Uses Crt;
CONST MAXIM = 200;
Type Grup  = Array[1..MAXIM] Of Set Of Byte;
   Vector = Array[1..MAXIM] Of Byte;
Var G          : Grup;
  f, Out        : Text;
  Clone, CardM, Contor : Vector;
  E, Index, Poz    : Vector;
  n, m, k, i, j, Aux  : Byte;
  Echipaj, X      : Set Of Byte;
  Mort, Pozitie    : Byte;
  Colonist, NumarClone : Byte;
  V          : Array[1..MAXIM] Of String;
  Max, PozMax     : Byte;
  Test         : String;

Procedure Quicksort(Lo, Hi, Ce: Byte);

   Procedure Sort(l, r: Byte);
   Var
    i, j, m : Byte;
    y, z : Byte;
    s, t : String;

   Begin
    i := l; j := r; m := (l + r) DIV 2;
    If Ce = 1 Then
      y := Clone[m]
    Else
      s := V[m];
    Repeat
      If Ce = 1 Then
        While Clone[i] > y Do Inc(i)
      Else
        While V[i] < s Do Inc(i);
      If Ce = 1 Then
        While y > Clone[j] Do Dec(j)
      Else
        While s < V[j] Do Dec(j);
      If i <= j Then
        Begin
          If Ce = 1 Then
            Begin
              z := Clone[i];
              Clone[i] := Clone[j];
              Clone[j] := z;
              z := E[i];
              E[i] := E[j];
              E[j] := z;
            End
          Else
            Begin
              t := V[i];
              V[i] := V[j];
              V[j] := t;
              y := Index[i];
              Index[i] := Index[j];
              Index[j] := y
            End;
          Inc(i); Dec(j)
        End
    Until i > j;
    If l < j Then Sort(l, j);
    If i < r Then Sort(i, r);
   End;

Begin {quicksort};
 Sort(Lo, Hi);
End;

Function Vi_In_Vj(p, q : Byte) : Boolean;
Var r : Byte;
Begin
  Vi_In_Vj := True;
  For r := 1 To n - k Do
    If V[p][r] > V[q][r] Then
      Begin
        Vi_In_Vj := False;
        Exit
      End
End;

Function Suma(x : Vector; Cat : Byte) : Word;
Var i : Byte;
  s : Word;
Begin
  s := x[1];
  For i := 2 To Cat Do s:= s + x[i];
  Suma := s
End;

Procedure NU_EXISTA_SOLUTIE;
Begin
  ReWrite(Out);
  WriteLn(Out, 'NU EXISTA SOLUTIE');
  Close(Out);
{  ReadKey; }
  Halt(1)
End;

Procedure Afiseaza_Grupuri;
Begin
  For i := 1 To m Do
    Begin
      { Write('{'); }
      For j := 1 To n Do
        If j In G[i] Then Write(Out, j, ' ');
      WriteLn(Out, ' ')
    End
End;

Begin
  ClrScr;
  Write('Test : '); ReadLn(Test);
  Assign(f, Test); Reset(f);
  Assign(Out, 'Clone.out'); ReWrite(Out);
  ReadLn(f, n);
  ReadLn(f, m);
  ReadLn(f, k);
  Echipaj := [];
  For i := 1 To n Do Echipaj := Echipaj + [i]; {echipaj initial}
  For i := 1 To n Do Clone[i] := 1;      {daca nu se cloneaza = 1}
  For i := 1 To m Do Read(f, CardM[i]);    {capacitate supravietuire}
  For i := 1 To k Do
    Begin
      Read(f, Mort);            {au murit la aterizare}
      Echipaj := Echipaj - [Mort];
      Clone[Mort] := 0;
    End;
  While Not(SeekEof(f)) Do           {numar de clone }
    Begin
      ReadLn(f, Colonist, NumarClone);
      If (NumarClone >= m) Or Not (Colonist In Echipaj) Then
        NU_EXISTA_SOLUTIE;
      Clone[Colonist] := NumarClone + 1;
    End;
  Close(f);
  i := 1;              {colonisti ramasi - elimin zerourile}
  While i < n - k + 1 Do
      If Clone[i] = 0 Then
        Begin
          For j := i To n-1 Do Clone[j] := Clone[j + 1];
          Clone[n] := 0
        End
      Else
        Inc(i);
  If Suma(Clone, n - k) > Suma(CardM, m) Then {daca sunt mai multi    }
    NU_EXISTA_SOLUTIE;           {colonisti decat capacitatea}
                        {de supravietuire totala a }
                        {planetei          }
{ pastrez Echipaj in X }
  X := Echipaj;
{ mut Echipaj in E ca sa-l pot sorta descrescator pentru   }
{ formarea grupurilor                    }
  i := 1; j := 0;
  While Echipaj <> [] Do
    Begin
      If i In Echipaj Then
        Begin
          Inc(j);
          E[j] := i;
          Echipaj := Echipaj - [i]
        End;
      Inc(i)
    End;
{ ordonez descrescator dupa numar de clone}
  QuickSort(1, n - k, 1);
{ formez grupurile ... pot fi diferite, depinde de algoritmul de sortare}
  For i := 1 To m Do
    Begin
     For j := 1 To n-k Do
      If (Clone[j] > 0) And (Contor[i] < CardM[i]) Then
        Begin
          G[i] := G[i] + [E[j]];
          Dec(Clone[j]);
          Inc(Contor[i])
        End;
{      QuickSort(1, n - k, 1);}
     For j := n-k DownTo 2 Do
       If Clone[j] > Clone[j-1] Then
         Begin
           Aux := Clone[j];
           Clone[j] := Clone[j-1];
           Clone[j-1] := Aux;
           Aux := E[j];
           E[j] := E[j-1];
           E[j-1] := Aux
         End;
    End;
  For i := 1 To m Do            {daca un grup nu are nici}
    If G[i] = [] Then          {o persoana => nu se pot }
      NU_EXISTA_SOLUTIE;        {regasi ca si clone in  }
                       {alt grup - nu are cine}
  Echipaj := X;   { refac echipaj }
  Afiseaza_Grupuri;
{ formez vectori caracteristici pentru fiecare grup / fata de multimea totala}
  For i := 1 To m Do
    Begin
      V[i] := ''; Index[i] := i;   {Index[i] - indexul grupului i; pt afisare}
      For j := 1 To n Do
        If j In Echipaj Then
          If j In G[i] Then V[i] := V[i] + '1'
          Else V[i] := V[i] + '0'
    End;
{ ordonez lexicografic vectorii caracteristici }
  QuickSort(1, m, 2);
{ acum daca grupul G[i] este inclus in grupul G[j] =>
 vectorul V[i] este "inaintea" lui V[j] in sirul ordonat}
{ deci pentru rezolvarea problemei....................}
{ determin un subsir crescator de lungime maxima -> programare dinamica}
  For i := 1 To m Do E[i] := 0;
  For i := m - 1 DownTo 1 Do
    Begin
      Max := 0;
      For j := i + 1 To m Do
        If (Vi_In_Vj(i, j)) And (Max < E[j] + 1) Then
          Begin
            Max := 1 + E[j];
            PozMax := j
          End;
      E[i] := Max; Poz[i] := PozMax
    End;
  Max := E[1]; PozMax := 1;
  For i := 2 To m Do
    If E[i] > Max Then
      Begin
        Max := E[i];
        PozMax := i;
      End;
{  If Max = 0 Then    }    {nu sunt minim 2 grupuri}
{    NU_EXISTA_SOLUTIE; }
  WriteLn(Out, Max + 1);      {numarul de grupuri}
  i := PozMax;
  While i <> 0 Do
    Begin
     { Write(V[i], ' =====> Grupul ', Index[i], ' {');} { se afiseaza Grupul G[i]}
      For j := 1 To n Do If j In G[Index[i]] Then Write(Out, j, ' '); WriteLn(Out, ' ');
      i := Poz[i];
    End;
  Close(Out)
{  ReadKey  }
End.

[BACK]


 

 

Fisierele de teste :

Test 1 :
9
4
4
3 4 1 2
3 4 7 8
2 3
6 2

Test 2 :
3
2
1
2 1
2
1 1

Test 3 :
3
2
1
1 1
2

Test 4 :
3
2
1
3 1
2
1 2

Test 5 :
3
1
0
3

Test 6 :
4
4
0
4 4 4 4
1 3
2 3
3 3
4 3

Test 7 :
6
4
0
4 6 5 5
1 2
5 3
3 4
4 3
6 3

Test 8 :
9
4
4
2 4 3 1
3 4 7 8
2 2
6 2

Test 9 :
7
3
7
2 3 2
1 2 3 4 5 6 7

[BACK]